Point Group S18S18 E C9 (C9)2 C3 (C9)4 (C9)5 (C3)2 (C9)7 (C9)8 i (S18)11 (S18)13 (S6)5 (S18)17 S18 S6 (S18)5 (S18)7
Ag 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E1g* 2 2cos(2π/9) 2cos(4π/9) -1 2cos(8π/9) 2cos(8π/9) -1 2cos(4π/9) 2cos(2π/9) 2 2cos(2π/9) 2cos(4π/9) -1 2cos(8π/9) 2cos(8π/9) -1 2cos(4π/9) 2cos(2π/9)
E2g* 2 2cos(4π/9) 2cos(8π/9) -1 2cos(2π/9) 2cos(2π/9) -1 2cos(8π/9) 2cos(4π/9) 2 2cos(4π/9) 2cos(8π/9) -1 2cos(2π/9) 2cos(2π/9) -1 2cos(8π/9) 2cos(4π/9)
E3g* 2 -1 -1 2 -1 -1 2 -1 -1 2 -1 -1 2 -1 -1 2 -1 -1
E4g* 2 2cos(8π/9) 2cos(2π/9) -1 2cos(4π/9) 2cos(4π/9) -1 2cos(2π/9) 2cos(8π/9) 2 2cos(8π/9) 2cos(2π/9) -1 2cos(4π/9) 2cos(4π/9) -1 2cos(2π/9) 2cos(8π/9)
Au 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
E1u* 2 2cos(2π/9) 2cos(4π/9) -1 2cos(8π/9) 2cos(8π/9) -1 2cos(4π/9) 2cos(2π/9) -2 -2cos(2π/9) -2cos(4π/9) 1 -2cos(8π/9) -2cos(8π/9) 1 -2cos(4π/9) -2cos(2π/9)
E2u* 2 2cos(4π/9) 2cos(8π/9) -1 2cos(2π/9) 2cos(2π/9) -1 2cos(8π/9) 2cos(4π/9) -2 -2cos(4π/9) -2cos(8π/9) 1 -2cos(2π/9) -2cos(2π/9) 1 -2cos(8π/9) -2cos(4π/9)
E3u* 2 -1 -1 2 -1 -1 2 -1 -1 -2 1 1 -2 1 1 -2 1 1
E4u* 2 2cos(8π/9) 2cos(2π/9) -1 2cos(4π/9) 2cos(4π/9) -1 2cos(2π/9) 2cos(8π/9) -2 -2cos(8π/9) -2cos(2π/9) 1 -2cos(4π/9) -2cos(4π/9) 1 -2cos(2π/9) -2cos(8π/9)


Additional information

Number of symmetry elements h = 18
Number of classes, irreps n = 18
Number of real-valued irreducible representations n = 10
Abelian group yes
Optical Isomerism (Chirality) no
Polar no
Parity yes


Reduce representation to irreducible representations


E C9 (C9)2 C3 (C9)4 (C9)5 (C3)2 (C9)7 (C9)8 i (S18)11 (S18)13 (S6)5 (S18)17 S18 S6 (S18)5 (S18)7Genrate representation from irreducible representations


Ag E1g* E2g* E3g* E4g* Au E1u* E2u* E3u* E4u*
Direct products of irreducible representations


Binary products
Ag E1g* E2g* E3g* E4g* Au E1u* E2u* E3u* E4u*
Ag Ag
E1g* E1g2Ag⊕E2g
E2g* E2gE1g⊕E3g2Ag⊕E4g
E3g* E3gE2g⊕E4gE1g⊕E4g2Ag⊕E3g
E4g* E4gE3g⊕E4gE2g⊕E3gE1g⊕E2g2Ag⊕E1g
Au AuE1uE2uE3uE4uAg
E1u* E1u2Au⊕E2uE1u⊕E3uE2u⊕E4uE3u⊕E4uE1g2Ag⊕E2g
E2u* E2uE1u⊕E3u2Au⊕E4uE1u⊕E4uE2u⊕E3uE2gE1g⊕E3g2Ag⊕E4g
E3u* E3uE2u⊕E4uE1u⊕E4u2Au⊕E3uE1u⊕E2uE3gE2g⊕E4gE1g⊕E4g2Ag⊕E3g
E4u* E4uE3u⊕E4uE2u⊕E3uE1u⊕E2u2Au⊕E1uE4gE3g⊕E4gE2g⊕E3gE1g⊕E2g2Ag⊕E1g

Ternary Products
Quaternary ProductsSymmetric powers [Γn] of degenerate irreducible representations
Vibrational overtones


irrep 2] 3] 4] 5] 6]
E1g* Ag⊕E2gE1g⊕E3gAg⊕E2g⊕E4gE1g⊕E3g⊕E4gAg⊕E2g⊕E3g⊕E4gMore
E2g* Ag⊕E4gE2g⊕E3gAg⊕E1g⊕E4gE1g⊕E2g⊕E3gAg⊕E1g⊕E3g⊕E4gMore
E3g* Ag⊕E3g2Ag⊕E3gAg⊕2E3g2Ag⊕2E3g3Ag⊕2E3gMore
E4g* Ag⊕E1gE3g⊕E4gAg⊕E1g⊕E2gE2g⊕E3g⊕E4gAg⊕E1g⊕E2g⊕E3gMore
E1u* Ag⊕E2gE1u⊕E3uAg⊕E2g⊕E4gE1u⊕E3u⊕E4uAg⊕E2g⊕E3g⊕E4gMore
E2u* Ag⊕E4gE2u⊕E3uAg⊕E1g⊕E4gE1u⊕E2u⊕E3uAg⊕E1g⊕E3g⊕E4gMore
E3u* Ag⊕E3g2Au⊕E3uAg⊕2E3g2Au⊕2E3u3Ag⊕2E3gMore
E4u* Ag⊕E1gE3u⊕E4uAg⊕E1g⊕E2gE2u⊕E3u⊕E4uAg⊕E1g⊕E2g⊕E3gMoreSpherical harmonics and Multipoles
Symmetric Powers of Γxyz


Spherical Harmonics Yl / Multipole Symmetric Power [Γl(xyz)]
l 2l+1 Multipole Symmetry Rank l(xyz)]
s (l=0) 1 Monopole Ag 1 Ag
p (l=1) 3 Dipole Au⊕E1u 3 Au⊕E1u
d (l=2) 5 Quadrupole Ag⊕E1g⊕E2g 6 2Ag⊕E1g⊕E2g
f (l=3) 7 Octupole Au⊕E1u⊕E2u⊕E3u 10 2Au⊕2E1u⊕E2u⊕E3u
g (l=4) 9 Hexadecapole Ag⊕E1g⊕E2g⊕E3g⊕E4g 15 3Ag⊕2E1g⊕2E2g⊕E3g⊕E4g
h (l=5) 11 Dotricontapole Au⊕E1u⊕E2u⊕E3u⊕2E4u 21 3Au⊕3E1u⊕2E2u⊕2E3u⊕2E4u
i (l=6) 13 Tetrahexacontapole Ag⊕E1g⊕E2g⊕2E3g⊕2E4g 28 4Ag⊕3E1g⊕3E2g⊕3E3g⊕3E4g
j (l=7) 15 Octacosahectapole Au⊕E1u⊕2E2u⊕2E3u⊕2E4u 36 4Au⊕4E1u⊕4E2u⊕4E3u⊕4E4u
k (l=8) 17 256-pole Ag⊕2E1g⊕2E2g⊕2E3g⊕2E4g 45 5Ag⊕5E1g⊕5E2g⊕5E3g⊕5E4g
l (l=9) 19 512-pole 3Au⊕2E1u⊕2E2u⊕2E3u⊕2E4u 55 7Au⊕6E1u⊕6E2u⊕6E3u⊕6E4u
m (l=10) 21 1024-pole 3Ag⊕3E1g⊕2E2g⊕2E3g⊕2E4g 66 8Ag⊕8E1g⊕7E2g⊕7E3g⊕7E4g
n (l=11) 23 2048-pole 3Au⊕3E1u⊕3E2u⊕2E3u⊕2E4u 78 10Au⊕9E1u⊕9E2u⊕8E3u⊕8E4u
o (l=12) 25 4096-pole 3Ag⊕3E1g⊕3E2g⊕3E3g⊕2E4g 91 11Ag⊕11E1g⊕10E2g⊕10E3g⊕9E4g
More

First nonvanshing multipole: Quadrupole

Further Reading

  • A. Gelessus, W. Thiel, W. Weber. J. Chem. Educ. 72 505 (1995)
    Multipoles and symmetry
Ligand Field, dn term splitting


Term symbols for electronic configurations dn
dn Term Symbols
d1 = d9 2D
d2 = d8 1S, 1D, 1G, 3P, 3F
d3 = d7 2P, 2D (2), 2F, 2G, 2H, 4P, 4F
d4 = d6 1S (2), 1D (2), 1F, 1G (2), 1I, 3P (2), 3D, 3F (2), 3G, 3H, 5D
d5 2S, 2P, 2D (3), 2F (2), 2G (2), 2H, 2I, 4P, 4D, 4F, 4G, 6S


Term splitting in point group S18
L 2L+1 Term Splitting
S (L=0) 1 Ag
P (L=1) 3 Ag⊕E1g
D (L=2) 5 Ag⊕E1g⊕E2g
F (L=3) 7 Ag⊕E1g⊕E2g⊕E3g
G (L=4) 9 Ag⊕E1g⊕E2g⊕E3g⊕E4g
H (L=5) 11 Ag⊕E1g⊕E2g⊕E3g⊕2E4g
I (L=6) 13 Ag⊕E1g⊕E2g⊕2E3g⊕2E4g


Last update August, 12th 2020 by A. Gelessus, Impressum, Datenschutzerklärung/DataPrivacyStatement