Cartesian Representation Matrices for Point Group D5d

Symmetry Element / Class: 5C'2
Character / Trace:-1.0000
Determinant:1.0000
Rotation Axis
1.00000.00000.0000
Rotation Angle
φ = 180.0°
Representation Matrix
1.00000.00000.0000
0.0000-1.00000.0000
0.00000.0000-1.0000
aaaaaaa
Rotation Axis
0.80900.58780.0000
Rotation Angle
φ = 180.0°
Representation Matrix
0.30900.95110.0000
0.9511-0.30900.0000
0.00000.0000-1.0000
aaaaaaa
Rotation Axis
0.30900.95110.0000
Rotation Angle
φ = 180.0°
Representation Matrix
-0.80900.58780.0000
0.58780.80900.0000
0.00000.0000-1.0000
aaaaaaa
Rotation Axis
-0.30900.95110.0000
Rotation Angle
φ = 180.0°
Representation Matrix
-0.8090-0.58780.0000
-0.58780.80900.0000
0.00000.0000-1.0000Rotation Axis
-0.80900.58780.0000
Rotation Angle
φ = 180.0°
Representation Matrix
0.3090-0.95110.0000
-0.9511-0.30900.0000
0.00000.0000-1.0000Last update July, 22nd 2019 by A. Gelessus, Impressum, Datenschutzerklärung/DataPrivacyStatement